Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 28.09.2020

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Komenda Miejska Policji w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są podkom. Jagoda Ekiert oraz asp. Anna Grześków

adres poczty elektronicznej oficer.prasowy@legnica.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 419 89

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek komendy jest budynkiem poniemieckim, znajdującym się w strefie ochrony konserwatora zabytków. Budynek nie jest przystosowany pod względem architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Przy wejściu do budynku przy ulicy Asnyka 3 po lewej stronie znajduje się włącznik dla osób niepełnosprawnych, który alarmuje dyżurnego o tym, że osoba niepełnosprawna znajduje się przed wejściem. Po wejściu przez drzwi znajduje się korytarz z klatka schodową. Na parter prowadzą 6- stopniowe schody z metalową poręczą zamontowaną do ściany po prawej stronie. Na tej poręczy zamontowana jest winda. Schody oraz winda prowadzą do poczekalnia/punkt informacyjny, biura podawczego oraz Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. W poczekalni po lewej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Również istnieje możliwość wprowadzenia osoby niepełnosprawnej przez bramę wjazdową na dziedziniec Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i wprowadzenia jej do budynku przy ulicy Asnyka 3, gdzie na zewnątrz budynku została zamontowana winda prowadząca do pokoju w którym można wykonać wszystkie czynności z osobą niepełnosprawną. Obok pokoju znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą być obsłużeni w punkcie informacyjnym. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są odbierani są z punktu informacyjnego i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP w Legnicy (osoby wprowadzającej). Budynek składa się z parteru i trzech pięter, na które prowadzą schody.Na wyposażeniu komendy nie ma specjalnego wózka pozwalającego osobom niepełnosprawnym poruszać się po schodach na piętro. W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety na parterze przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Pancernej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego

Komisariat Policji w Chojnowie

ul. Wojska Polskiego 15

59-226 Chojnów

Budek komisariatu jest budynkiem poniemieckim znajdującym się w strefie ochrony konserwatora zabytków. Budynek nie jest przystosowany pod względem architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do wejścia głównego prowadzą 10 stopniowe schody. Drzwi wejściowe są o odpowiedniej szerokości, by osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku mogła swobodnie wjechać do budynku. Po wejściu przez drzwi znajduje się korytarz z klatka schodową. Na parter prowadzą 11- stopniowe schody z poręczą zamontowaną do ściany po obu stronach. Brak na wyposażeniu komisariatu windy. Na poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu służbowym stanowiącym pokój dzielnicowych, który znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia. Petencji nie poruszają się samodzielnie po obiekcie są odbierani są z korytarza i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Budynek składa się z parteru i dwóch pięter, na które prowadzą schody.
Na wyposażeniu komisariatu nie ma specjalnego wózka pozwalającego osobom niepełnosprawnym poruszać się po schodach na piętra.
Przed budynkiem, brak jest miejsc parkingowych dla interesantów. Parking dla interesantów znajduje się po drugiej stronie ulicy na wprost budynku. Przed komisariatem ani na parkingu brak jest miejsce parkingowego oznaczonego niebieską kopertą dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.Funkcjonariusze oraz pracownicy KP w Chojnowie nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony  http://euslugi.policja.pl

Powrót na górę strony
Polska Policja