Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 15.09.2020


Skargi i wnioski w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy można składać:

1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

-pod numerem 47 87 419 80 - sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy

- pod numerem 47 87 415 17, 47 87 415 19 - Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

2. Faxem - numer 47 87 415 25

3. Pocztą internetową na adres e-mail: wydzial.kontroli@legnica.policja.gov.pl

4. Zwykłą pocztą na adres:
Komenda Miejska Policji w Legnicy
ul. Asnyka 3-5
59-220 Legnica

5. W sprawie skarg i wniosków Komendant Miejski Policji w Legnicy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 14:00 - 16:00.

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 14.00 do 17.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie Komendanta.

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00.

Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu można złożyć:

Osobiście lub pisemnie pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-950 Wrocław

Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

pod numerem (+48) 47 87 133 89 - sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

pod numerem (+48 ) 47 87 134 45 - sekretariat Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 Faxem – numer (+48) 47 87 148 51,

Pocztą internetową na adres e-mail: skargi@wr.policja.gov.pl

W komendach miejskich / powiatowych Policji województwa dolnośląskiego interesantów przyjmują komendanci miejscy/powiatowi Policji lub ich zastępcy oraz funkcjonariusze tych jednostek odpowiedzialni za realizację zagadnień skargowych w każdy roboczy dzień od godziny 09.00 do 15.00 oraz w wyznaczonym dniu tygodnia. W jednostkach tych procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a dane adresowe i kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art.237 kpa).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

Skargi na działalność Policji można również składać:

bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław

 

Powrót na górę strony