Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 28.09.2020

Komenda Miejska Policji w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-01

Data ostatniej  aktualizacji: 2023-09-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Niektóre pliki do pobrania mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu  23-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są: kom. Jagoda Ekiert, mł.asp. Anna Tersa

adres poczty elektronicznej oficer.prasowy@legnica.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 415 74

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Asnyka 3 w Legnicy. Siedziba oznaczona jest szyldem umieszczonym nad głównymi drzwiami wejściowymi do gmachu budynku.

Przy wejściu do budynku przy ulicy Asnyka 3 po lewej stronie znajduje się włącznik przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, który alarmuje dyżurnego o tym, że osoba niepełnosprawna znajduje się przed wejściem. Dodatkowo osoba pełniąca służbę na stanowisku kierowania ma całodobowy podgląd z kamery ustawionej na wejście do budynku komendy. 

Po wejściu do budynku znajduje się klatka schodowa. Na parter prowadzą 6-stopniowe schody z metalową poręczą zamontowaną do ściany po prawej oraz lewej stronie. Na prawej poręczy zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych.Schody prowadzą do poczekalni/punktu informacyjnego, który znajduje się po prawej stronie oraz biura podawczego, który znajduje się po lewej stronie. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Mogą być obsłużeni w punkcie informacyjnym, bądź też odbierani są z tego punku i przeprowadzani do wyznaczonych pomieszczeń biurowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji. 

Na wyposażeniu komendy nie ma ani windy ani schodołazu pozwalającego osobom niepełnosprawnym poruszać się po schodach na piętro.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety na parterze są jedynie  przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem brak jest miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oznaczonego niebieską kopertą.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

W poczekalni/punkcie informacyjnym znajduje się tzw. kiosk – terminal cyfrowy, dzięki któremu interesanci mogą zapoznać się ze stroną internetową legnickiej komendy.

Na parterze budynku na stanowisku kierownia jest możliwość połązenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony  http://euslugi.policja.pl

Powrót na górę strony