Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 28.09.2020

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Komenda Miejska Policji w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są podkom. Jagoda Ekiert oraz asp. Anna Grześków

adres poczty elektronicznej oficer.prasowy@legnica.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 415 74

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Legnicy
ul. Asnyka 3-5

59-220 Legnica

Budynek komendy jest budynkiem poniemieckim, znajdującym się w strefie ochrony konserwatora zabytków. Budynek nie jest przystosowany pod względem architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami. W pobliżu siedziby Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, na parkingu przy ul. Pancernej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.
Przy wejściu do budynku przy ulicy Asnyka 3 po lewej stronie na wysokości 144 cm. znajduje się włącznik przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, który alarmuje dyżurnego o tym, że osoba niepełnosprawna znajduje się przed wejściem. Dodatkowo osoba pełniąca służbę na stanowisku kierowania ma całodobowy podgląd z kamery ustawionej na wejście do budynku komendy. Wejście do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy jest oznaczone na drzwiach naklejką z napisem Komenda Miejska Policji w Legnicy. Drzwi do budynku o szerokości 110 cm., otwierają się na zewnątrz, brak automatycznego otwierania.
Po wejściu przez drzwi znajduje się korytarz z klatka schodową o szerokości 175 cm. Na parter prowadzą 6-stopniowe schody z metalową poręczą zamontowaną do ściany po prawej oraz lewej stronie. Na prawej poręczy zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych. Na schodach brak jest kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Schody są oświetlone i prowadzą do poczekalni/punktu informacyjnego, biura podawczego oraz Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. W poczekalni po lewej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak w toalecie dzwonka alarmującego. Na wprost wejścia głównego znajdą się drzwi o szerokości 100 cm z możliwością poszerzenia wejścia o 30 cm poprzez otwarcie ręcznie bocznego skrzydła. Drzwi otwierane są domofonem przez pracownika recepcji oraz dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Dzwonek do otwierania drzwi znajduje się po prawej stronie na wysokości 138 cm. Brak progów. Personel punku informacyjnego oraz funkcjonariusze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Z punktu informacyjnego można korzystać w pozycji stojącej jak i siedzącej. Okienko przez które komunikuje się interesant z policjantami lub pracownikiem policji jest umieszczone na wysokości 90 cm, pod oknem znajduje się parapet, który jest zamontowany na wysokości 86cm.
Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są odbierani są z punktu informacyjnego i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP w Legnicy (osoby wprowadzającej). Budynek składa się z parteru i trzech pięter, na które prowadzą schody o szerokości 133 cm. Na schodach po lewej stronie zamontowana jest metalowa poręcz. Na wyposażeniu komendy nie ma specjalnego wózka pozwalającego osobom niepełnosprawnym poruszać się po schodach. W budynku nie ma windy. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jednakże nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online oraz połączenia się z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Legnicy poprzez aplikację Guest Access - Cisco Jabber. Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Również istnieje możliwość wprowadzenia osoby niepełnosprawnej przez bramę wjazdową na dziedziniec Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i wprowadzenia jej do budynku przy ulicy Asnyka 5, gdzie na zewnątrz budynku została zamontowana winda prowadząca do pokoju w którym można wykonać wszystkie czynności z osobą niepełnosprawną. Obok pokoju znajduje się toaleta również przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Komisariat Policji w Chojnowie
ul. Wojska Polskiego 15
59-22
5 Chojnów

Budek komisariatu jest budynkiem poniemieckim znajdującym się w strefie ochrony konserwatora zabytków. W pobliżu siedziby Komisariatu Policji w Chojnowie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością. Budynek nie jest przystosowany pod względem architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do Komisariatu Policji w Chojnowie jest oznaczone tabliczką informacyjną umieszczoną nad drzwiami.
Do wejścia głównego prowadzą 10 stopniowe schody. Na schodach brak jest kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Drzwi wejściowe są o szerokości 90 cm z możliwością poszerzenia wejścia o 100 cm poprzez otwarcie ręcznie bocznego skrzydła. Po wejściu przez drzwi znajduje się korytarz z klatka schodową. Na parter prowadzą 11- stopniowe schody o szerokości 246 cm z poręczą murowaną w ścianie po obu stronach. Brak na wyposażeniu Komisariatu Policji w Chojnowie urządzeń umożliwiających wejście osobom niepełnosprawnym do wewnątrz budynku.
Do poczekalni prowadzą drzwi znajdujące się po stronie lewej o szerokości 96 cm otwierane do wewnątrz korytarza. Na wprost klatki schodowej znajdują się zamknięte drzwi dla interesantów o szerokości 122 cm. Na wprost wejścia do poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Po stronie lewej znajduje się okienko do dyżurnego Komisariatu Policji w Chojnowie. Drzwi wejściowe na parter komisariatu znajdują się po prawej stronie wejścia do poczekalni i są otwierane domofonem przez dyżurnego Komisariatu Policji w Chojnowie, bądź funkcjonariusza lub pracownika komisariatu za pomocą karty dostępowej.
Interesanci ze szczególnymi potrzebami mogą być obsłużeni w pomieszczeniu służbowym stanowiącym pokój dzielnicowych, który znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są odbierani są z punktu informacyjnego i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji w Chojnowie (osoby wprowadzającej). Budynek składa się z parteru i dwóch pięter, na które prowadzą schody z barierką zamontowaną po lewej stronie. Na schodach brak jest kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów.
Na wyposażeniu komisariatu nie ma specjalnego wózka pozwalającego osobom niepełnosprawnym poruszać się po schodach. W pobliżu komisariatu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Funkcjonariusze oraz pracownicy KP w Chojnowie nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Komisariat Policji w Chojnowie nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy http://www.legnica.policja.gov.pl/. Pocztę elektroniczną do Komisariatu Policji w Chojnowie można kierować na adres: dyzurny.@legnica.wr.policja.gov.pl lub fax: 47 87 462 35

Komenda Miejska Policji w Legnicy
ul. Staffa 2
59-220 Legnica

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Legnicy znajduje się na ulicy Staffa 2. W budynku wolno stojącym mieści się kilka Wydziałów tj. Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Patrolowo-Interwencyjny, Wydział ds. Nieletnich i Patologii oraz Policyjna Izba Dziecka. Gmach oznaczony jest tablicą informacyjną umieszczoną po prawej stronie wejścia oraz nad wejściem. Ponadto przez budynkiem na trawniku zamontowany jest baner z napisem Komenda Miejska Policji w Legnicy. Przed budynkiem po prawej stronie znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi 9 schodów na których zamontowana została metolowa poręcza znajdująca się po prawej oraz lewej stronie. Na schodach brak jest kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Schody są oświetlone i prowadzą do poczekalni/punktu informacyjnego. Po prawej stronie schodów znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą drzwi szklane otwierane na zewnątrz o szerokości 90 cm. Po wejściu przez drzwi po lewej stronie znajduje się okienko przez które interesant może nawiązać kontakt z funkcjonariuszem służby recepcyjno-dozorującej. Okno jest umieszczone na wysokości 86 cm, pod oknem znajduje się parapet, który jest zamontowany na wysokości 80cm. Na wprost wejścia znajdują się szklane drzwi wejściowe o szerokości 90cm prowadzące do poczekalni, recepcji oraz windy. W poczekalni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych Po prawej stronie wejścia znajduje się winda przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Z punktu informacyjnego można korzystać w pozycji stojącej jak i siedzącej.
Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są odbierani są z punktu informacyjnego i poruszają się po ternie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP w Legnicy (osoby wprowadzającej). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Posterunek Policji w Prochowicach
ul. Tadeusza Kościuszki 5
59-230 Prochowice

Budynek Posterunku Policji w Prochowicach jest nowoczesnym budynkiem zbudowanym w technologii 3D. Posterunek jest budynkiem parterowym jednokondygnacyjnym tj. nie stanowi bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy posterunku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Przy wejściu do posterunku znajdują się dwa domofony przez, które można skontaktować się z Dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz funkcjonariuszami znajdującymi się w Posterunku Policji w Prochowicach. Domofon znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego budynku. Drzwi do budynku o szerokości 100 cm, otwierają się na zewnątrz, brak automatycznego otwierania, drzwi do posterunku otwierane są domofonem przez funkcjonariusza.  
Po wejściu przez drzwi, po lewej stronie, znajduje się pomieszczenie dla interesantów wraz z krzesłami, stolikiem, toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak w toalecie dzwonka alarmującego, występuje sygnalizacja w postaci czerwonej lampki).  Hol, korytarze, a także wszelkie pokoje są oświetlone.  Z punktu informacyjnego można korzystać z pozycji siedzącej i stojącej, a znajdujące się tam okienko, umieszczone jest na wysokości 1 metra od podłogi. Pod nim znajduje się parapet, który jest zamontowany na wysokości 90 cm.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są odbierani z punktu pomieszczenia dla interesantów oraz poruszają się po posterunku w obecności funkcjonariusza Policji bądź pracownika KMP w Legnicy (osoby wprowadzającej). Na wyposażeniu Posterunku Policji w Prochowicach nie ma specjalnej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ponieważ jest to budynek parterowy, do którego można wejść z psem asystującym bądź psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość połączenia się z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Legnicy poprzez aplikację Guest Access – Cisco Jabber.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Posterunku Policji w Prochowicach nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony  http://euslugi.policja.pl


 

 

Powrót na górę strony