Status prawny

Podstawy prawne/przepisy prawne

Data publikacji 15.09.2020

 Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji(wyciąg) 
Art. 6 
1. Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach, o których mowa w art. 5 ust.1 Ustawy o Policji są: 
1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach: 
a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, 
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią, 
2) komendant powiatowy (miejski) Policji, 
3) komendant komisariatu Policji 
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa. 
Art. 6a 
1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy(miejski) policji, a na obszarze m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji. 
2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1 organami wyższego stopnia są: 
1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji, 
Art. 6c. 
1. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. 
2. (...) 
3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego ) policji. 
Art. 6f. 
Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy(miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania. 
Art. 6g. 
Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy(miejski) policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu. 

Powrót na górę strony