Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Legnicy

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Legnicy

Data publikacji 17.09.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Legnicy.

adres: ul. Asnyka 3-5, 59-220 Legnica.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Mariola Gryga- tel. 47 874 16 41

e-mail: iod.kmp@legnica.wr.policja.gov.pl

Dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  Ewelina Salamon - tel. 47 874 15 27

e-mail: iod.kmp@legnica.wr.policja.gov.pl

3. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP.

adres: ul. Asnyka 3-5, 59-220 Legnica.

e-mail: iod.kmp@legnica.wr.policja.gov.pl

4. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy.

W KMP w Legnicy dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony