Kadry Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 30.09.2020

Wydział Wspomagający
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

59-220 Legnica
ul. Asnyka 3-5
 
Sekretariat:
tel.:  47 87 414 60
fax.: 47 87 414 65
 
Naczelnik Wydziału: asp. szt. Jerzy Zajączkowski
mail: jerzy.zajaczkowski@legnica.wr.policja.gov.pl
 
Zastępca Naczelnika Wydziału: Anna Bąk
mail: anna.bak@legnica.wr.policja.gov.pl

Wydział Wspomagający Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podlega bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Legnicy i realizuje zadania określone w Regulaminie Komendy Miejskiej Policji w Legnicy z dnia 05 sierpnia 2015 roku, a w szczególności:

Do zadań Wydziału Wspomagającego należy:

1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej komendanta;

2. Sporządzanie projektów decyzji komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;

3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych komendy oraz jednostek Policji;

4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych komendy oraz jednostkach Policji;

5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach Policji;

6. Planowanie i wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie jednostek Policji w tym zakresie;

7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

8. Prowadzenie zbiorów etatu komendy oraz jednostek Policji;

9. Opracowywanie projektu regulaminu komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;

10. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w komendzie;

11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników komendy;

12. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników komendy oraz jednostek Policji;

13. Organizacja naboru oraz kierowanie policjantów komendy i jednostek Policji na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;

14. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów komendy;

15. Sprawowanie nadzoru nad realizacja lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji;

16. Realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych.

A ponadto:

Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych, w ramach zakresu działań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Legnicy.

Powrót na górę strony